ПОПУСТ НА МОНОГРАФИЈУ ДО КРАЈА АПРИЛА

ПОВОДОМ ОБЈАВЉИВАЊА МОНОГРАФИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

 

! Од данас па све до краја априла, у Поклон збирци Рајка Мамузића можете набавити књигу „Уметничка збирка Рајка Мамузића“ на српском, као и ново издање и енглеском језику, по промотивној цени са 25% попуста.

! From today until the end of April, in Тhe Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko Mamuzić, you can purchase the book "Art Collection of Rajko Mamuzić" in Serbian, as well as the new edition in English language, at a promotional price with a 25% discount.

 

Књига "Art Collection of Rajko Mamuzić" (Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, 2021) представља прво свеобухватније научно сагледавање колекције Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића као целине, њеног настанка и сакупљачког рада легатора Рајка Мамузића, и прво подробније тумачење збирке кроз методолошке концептуално-тематске целине. Публикaција представља истраживачки и критички допринос валоризовању колекције, али и тумачењу важних токова у уметности, чиме се утврђује њен значај као дела наслеђа српске уметности друге половине ХХ века.

The book "Art Collection of Rajko Mamuzić" (The Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko Mamuzić, 2021) represents the first comprehensive scientific review of the collection of The Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko Mamuzić as a whole, its origin and the collecting activities of the legator Rajko Mamuzić, as well as detailed interpretation of the collection through methodological, conceptual and thematic segments. The publication offers a critical and research contribution to the valorization of the collection, as well as to the interpretation of represented contemporary trends in art, which determine the collection’s importance as part of Serbian art heritage of the second half of the 20th century.