О НАМА


Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића

Васе Стајића 1

21000 Нови Сад

Србија  

телефон: +381 (0)21 520-467  

е-mail: poklon.zbirka@rmamuzic.rs  

факс: +381 (0)21 520-223  


PIB: 101709439 

Матични број: 08008345

Шифра делатности: 9102 (делатност музеја, галерија и збирки) 

Јединствени број буџетског корисника јавних средстава (ЈББКЈС): 03578  

Жиро-рачун: 840-466668-28