ГАЛЕРИЈА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ ПОКЛОН ЗБИРКЕ РАЈКА МАМУЗИЋА


Када је октобра 1974. године отворена за јавност, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића је постала културна институција која је на више начина обогатила културни живот града: са једне стране, приватна збирка коју је колекционар Рајко Мамузић брижљиво сакупљао током две деценије је постала доступна јавности, широкој публици, као и љубитељима уметности. Са друге стране, ова галерија слика се складно уклопила у музејски трг који се наставља на улицу Васе Стајића, данашњи Трг галерија, на коме је у оквиру Галерије Матице српске и Спомен-збирке Павла Бељанског употпунила слику репрезентативне уметности и њених врхунских домета на домаћем простору. Поврх тога, Поклон збирка Рајка Мамузића је представљала још један легат у богатој музејској понуди Новог Сада. При томе је, у време када је основана, јавности презентовала пресек савремене уметности уметника чији је рад седамдесетих година достигао зенитне тачке стваралаштва. Данас, у сусрет 45-тогодишњици постојања, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у своју делатност укључује мноштво активности из свих сегмената музејске делатности, са намером да публици приближи уметност генерације уметника који су обележили ликовну сцену педесетих и шездесетих година ХХ века. Кроз актуелизацију интересовања за време у којем су ови уметници достигли своје стваралачке врхунце, музејска пракса има за циљ да предочи савремене уметничке пориве и интересовања, као и контекст културних и друштвених фактора који су окарактерисали ову епоху. У оквиру ове јединствене збирке могуће је направити пресеке релевантних уметничких тенденција које су обликовале стваралачки плодно раздобље југословенске уметности друге половине XX века.  

Основни фонд Галеријe ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића представља јединствен преглед српске уметности, настале у првим деценијама после Другог светског рата. Њен карактер и размере одредио је сам колекционар, избором и бројем уметника: у фонду збирке се налазе дела 35 уметника прве послератне генерације, са акцентом на уметност Задарске, Децембарске, Београдске групе и групе Једанаесторица. У тренутку оснивања, збирка је обухватала 438 уметничких дела, слика, скулптура, цртежа, графика и таписерија, а захваљујући каснијим поклонима колекционара, али и уметника и њихових породица, фонд је проширен и обогаћен. Уметници чија су дела сабрана у збирци имали су значајне улоге у нашој савременој уметности – многи су били професори ликовних академија, а седморо чланови САНУ. Дела која се чувају у Поклон збирци Рајка Мамузића представљају неизоставан извор за проучавање њиховог стваралаштва, док у јединственом облику повезују ауторе специфичних и индивидуалних уметничких опредељења и пружају ширу слику савремених ликовних тенденција српске и југословенске уметности.

When it was opened to the public in October 1974, the Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko Mamuzić became a cultural institution that enriched the cultural life of the city in numerous ways: on one hand, the private collection that the collector Rajko Mamuzić had carefully amassed over the course of two decades became available to the public, which included a broader audience, as well as art enthusiasts. On the other hand, the Gallery of Fine Arts fit perfectly into the museum square, which is located at the end of Vase Stajića Street, known today as Trg Galerija Street,alongside the Gallery of Matica Srpska and the Pavle Beljanski Memorial Collection, where it helped the visitors get the full picture of representative art and its significant influence inour part of the world. In addition, the Gift Collection of Rajko Mamuzić represented another legacy within the museums that Novi Sad had to offer. At the time of its foundation, it presented to the public a cross-section of contemporary art by artists whose work reached the pinnacle of creativity in the 1970s. Today, in the anticipation of the 45th anniversary of its existence, the Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko Mamuzić includes many different activities from all segments of museum activity, with the intention of introducing the public to the art of the generation of artists who marked the art scene of the 1950s and 1960s.Through the realization of interest in the time in which these artists reached their creative peaks, the practice of the museum is to aimto portray contemporary artistic impulses and interests, as well as the context of cultural and social factors that were characsteristic of this era. Within this unique collection, it is possible to make an array of relevant artistic tendencies that shaped the creatively fruitful period of Yugoslav art in the second half of the 20th century.

 

The primary fund of the Gallery of Fine Arts Gift Collection of Rajko Mamuzić presents an extraordinary overview of Serbian art created in the first decades after the Second World War. Its character and dimensions were determined by the collector himself, including the selection and the number of artists: the collection fund includes works by 35 artists of the first post-war generation, with an emphasis on the art of the Zadar, December, Belgrade, and Eleven groups. At the time of its foundation, the collection included 438 works of art, among which were paintings, sculptures, drawings, prints, and tapestries, and owing to later gifts from collectors, as well as artists and their families, the fund was expanded and enriched. The artists whose works are part of the collection had significant roles in our contemporary art - many were professors at art academies, and seven of them were members of SANU. The works kept in the Gift Collection of Rajko Mamuzić represent an integral source for the study of the artists’ creative works, while, in a unique way, they connect the authors of specific and individual artistic beliefs, and provide a broader picture of contemporary artistic tendencies of Serbian and Yugoslav art.

 

Translated by N. Puzić